Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Administratorem strony www.happyclub.com.pl zwanej dalej „Stroną”, jest Oksana Selyanska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Happy Club Oksana Selyanska, ul. Laurowa 39, 03-197 Warszawa,

NIP: 6772229993, REGON: 142374740, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Administrator strony prowadzi politykę prywatności zgodną z RODO.

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Oksana Selyanska, prowadząca działalność gospodarczą Happy Club Oksana Selyanska, ul. Laurowa 39, 03-197 Warszawa, NIP 6772229993, Regon 142374740, zwany dalej również „Administratorem”. W sprawie danych osobowych
  można kontaktować się z Administratorem poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@happyclub.com.pl
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych Klienta jest umowa pomiędzy Klientem a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne.
 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 5. Wszelkie dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. w okresie wykonywania usług oraz przez okres roku od dnia rozwiązania Umowy.
 6. W przypadku, gdy podanie przez Klienta danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z Administratorem, podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy.
 7. Klient ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Administrator nie będzie podejmował wobec zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania danych osobowych.
 10. Dane udostępniane przez Klienta w serwisie są gromadzone w minimalnym zakresie wymaganym do świadczenia naszym klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje przede wszystkim możliwość kontaktu i dostosowania usług do potrzeb Klienta, a także za ich zgodą informowanie naszych klientów o oferowanych przez nas produktach i usługach. Zbieramy informacje o klientach w minimalnym
  zakresie.
 11. Klient może egzekwować swoje prawa dotyczące danych osobowych zgłaszając stosowne żądania na : biuro@happyclub.com.pl