Regulamin


I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Szkoły Języków Obcych Happy Club”, zwanej dalej Szkołą, jest Oksana Selyanska, prowadząca działalność gospodarczą Happy Club OKsana Selyanska, ul. Laurowa 39, 03-197 Warszawa, NIP 6772229993, REGON 142374740, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwana dalej Organizatorem.
 2. Zgłoszenie udziału w kursie organizowanym przez Szkołę, zwanym dalej Kursem, jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu przez Uczestnika a w przypadku osób niepełnoletnich – przez jego rodziców/opiekunów prawnych.
 3. Aktualną ofertę Szkoły zawiera strona internetowa www.happyclub.com.pl.
 4. Kursy prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli.
 5. Uczestnikiem Kursu może być osoba pełnoletnia lub dziecko. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, udział w Kursie wymaga wyrażenia zgody przez rodzica/opiekuna prawnego.
 6. Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsza rezerwacja miejsca w Kursie, złożona telefonicznie na numer 697 361 392 lub mailowo: biuro@happyclub.com.pl
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nauczyciela przypisanego do danej grupy w trakcie trwania kursu.
 8. Szkoła może z ważnych powodów odwołać zajęcia w Kursie lub zapewnić zastępstwo.
 9. Zajęcia odbywają się według harmonogramu podanego w
  aplikacji Active now.
 10. W przypadku nieobecności na zajęciach w ramach Kursu opłata nie podlega zwrotowi.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od siebie niezależnych, z zaliczeniem uiszczonych opłat na poczet kolejnych zajęć.
 12. Kursy i zajęcia indywidualne są odpłatne. Cenniki kursów i zajęć znajdują się na Stronie Internetowej.
 13. Opłaty za kurs należy wnosić w terminach wpłaty podanych w Umowie podpisanej przez strony na numer konta, podany w umowie lub przez aplikację Active now.
 14. Nowi Uczestnicy mają możliwość skorzystania z pierwszej lekcji próbnej (dotyczy tylko grup). W przypadku woli kontynuowania kursu, koniecznym jest uiszczenie opłaty na numer konta podany w Umowie. Pierwsza lekcja dla uczniów indywidualnych jest płatna zgodnie z cennikiem. W przypadku braku zainteresowania kursem po pierwszych zajęciach Uczestnik może zrezygnować bez konieczności uiszczenia opłaty za pierwsze
  zajęcia, informując o tym usługodawcę drogą mailową lub telefonicznie (nie dotyczy uczniów indywidualnych, patrz wyżej).
 15. W przypadku zgłoszenia udziału w trwającym już Kursie, opłata automatycznie zostaje pomniejszona proporcjonalnie o wartość zajęć, które odbyły się wcześniej.
 16. Opłatę za kurs należy uiścić za pośrednictwem platformy activenow.io lub bezpośrednio na numer konta w Umowie.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w przypadku odmowy udzielenia zgód, których posiadanie wymuszają na Organizatorze powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 18. Organizator prowadzi politykę prywatności zgodną z RODO oraz innymi odnośnymi przepisami prawa.
 19. Administratorem danych osobowych Uczestnika, przekazywanych w formularzu zgłoszeniowym w aplikacji Active Now oraz w związku z wykonywaniem usług oferowanych na stronie www.happyclub.com.pl jest Oksana Selyanska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Happy Club Oksana Selyanska, ul. Laurowa 39, 03-197 Warszawa, NIP 6772229993, REGON 142473740, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwana dalej również „Administratorem”. W sprawie danych osobowych można
  kontaktować się z Administratorem poprzez wiadomość e-mail na adres:
  biuro@happyclub.com.pl.
 20. Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestnika jest umowa pomiędzy Uczestnikiem/jego rodzicem lub opiekunem prawnym a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne.
 21. Podstawa prawna regulująca przetwarzanie danych osobowych: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 22. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, chyba że Uczestnik dodatkowo wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych do innych celów.
 23. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 24. Wszelkie dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. w okresie wykonywania usług oraz przez okres roku od dnia rozwiązania Umowy.
 25. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych, chyba że odbywać się to będzie na skutek korzystania z aplikacji Active Now, na co Administrator nie ma wpływu.
 26. W przypadku, gdy podanie przez Uczestnika danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z Administratorem, podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
 27. Przetwarzanie niektórych danych Uczestnika może odbywać się w sposób zautomatyzowany przy użyciu aplikacji Active Now.
 28. Aplikacja Active Now umożliwia Organizatorowi uwzględnianie także danych osobowych dotyczących stanu zdrowia Uczestnika, o ile Uczestnik udzieli ich Organizatorowi.
 29. Uczestnik ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 30. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 31. Organizator odpowiada za bezpieczeństwo Uczestników w granicach wskazanych w niniejszym Regulaminie, w czasie trwania zajęć. Przed i po zajęciach za Uczestników małoletnich odpowiadają ich rodzice/opiekunowie prawni.
 32. Ewentualne skargi i reklamacje składane w związku z prowadzeniem Kursu będą rozpatrywane w terminie 30 dni od ich złożenia na adres kontaktowy Organizatora.
 33. W zakresie nieujętym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 34. Wszelkie spory wynikłe w związku z działalnością Szkoły rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo .Sąd Okręgowy w Warszawie lub Sąd Rejonowy dla Warszawa- Praga Północ.
 35. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.
 36. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.